Reglement

Reglement

1. Buurtvereniging “De Eikenhoek” is opgericht op 22 augustus 1977.
2. Het doel is de bevordering van de leefbaarheid van de wijk De Eikenhoek en het welzijn van de leden van de vereniging.
3. Zij tracht dit doel te bereiken door het regelmatig onderhouden van contacten met de bewoners van de Eikenhoek, Aerdenburgh,
Schuurkerkplein, J. Habrakenstraat, B.v/d. Veerdonkstraat, Langemeijerstraat, Kerkstraat, P. Lathouwersstraat, Steen en Stokstraat,
en Nobisweg. Dit gebeurt door middel van ontspannings- en ontmoetingsevenementen, elkaar hulp en steun verlenen waar dit nodig
of gewenst is, of daarom wordt gevraagd.
4. De buurtvereniging bestaat uit de aangesloten gezinnen in de genoemde straten.
De gezinsleden vormen het ledenaantal van de vereniging.
5. De contributie bedraagt € 25,00 per gezin per jaar.
6. De vereniging kent:
A: ZELFSTANDIGE LEDEN
Dit zijn de gezinshoofden (man en/of vrouw)
vanaf 18 jaar
B:
NIET ZELFSTANDIGE LEDEN
Dit zijn de gezinsleden tot 18 jaar
7. Van elk gezin
kunnen de gezinsleden van 18 jaar of ouder, zelfstandig lid worden van de vereniging. Gezinsleden vanaf 18 jaar
worden als zelfstandige (volwassene) beschouwd door de buurtvereniging.
8. Bij beëindiging van het lidmaatschap, om welke reden dan ook, kan geen aanspraak worden gemaakt op terugbetaling van de
contributie. (loopt van 1 jan. – 31 dec.)
9. Bij verhuizing naar elders kan men lid blijven tot het einde van het verenigingsjaar. Echter bij vertrek naar het bejaardenhuis of
bejaardenwoning kan men, indien men dit wenst, lid blijven.
10. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni.
11. Het lidmaatschap eindigt door schriftelijk opzegging, door overlijden, of door het niet nakomen van zijn verplichtingen.
12. Het bestuur bestaat uit een bij voorkeur oneven aantal van tenminste vijf leden.
13. Elk jaar treden de bestuursleden af die, volgens rooster van aftreden, daarvoor in aanmerking komen.
De aftredende bestuursleden kunnen zich herkiesbaar stellen.
14. Nieuwe bestuurskandidaten kunnen worden voorgedragen door het bestuur, of door tien of meer stemgerechtigde leden.
15. Elk jaar moet een
Algemene Ledenvergadering worden gehouden, waarin verslag wordt gedaan over het afgelopen jaar.
16. De
Algemene Ledenvergadering benoemt jaarlijks 2 personen – die geen deel mogen uitmaken van het bestuur – voor de
kascommissie. Na de kascontrole wordt door deze commissie bij akkoordbevinding een verklaring van geen bezwaar gegeven.
17. Bij ontbinding van de vereniging wordt een batig saldo bestemd voor een – door de
Algemene Vergadering
nader aan te wijzen doel.

18. Schema contributie en rechten:


———————————————————Contributie:————-Stemrecht:——————Deelname aan activiteiten:
Zelfstandige leden.(gezinshoofd)
_———————-€ 25,-————————ja—————————————ja
Zelfstandige leden.(gezinslid vanaf 18 jaar)
———–€ 12,50_———————ja—————————————ja
Zelfstandige leden.(65 jaar en ouder)
—————-_€ 12,50_———————ja—————————————ja
Alleenstaand lid met kind(eren)
———————–_€ 12,50_———————ja—————————————ja
Niet Zelfstandige leden (tot 18 jaar)
——————-__nee_———————-nee————————————–ja
Niet leden
—————————————————nee_———————-nee————————–tegen vast te stellen bijdrage